top of page
Basic Movement exclusive class by  kruBell

Basic Movement exclusive class by kruBell

Basic Movement exclusive class by  kru.Bell 

(รับนักเรียน ไม่เกิน 8 คน ต่อคลาส)

 

เป็นคลาสเรียนที่เหมาะสมกับทุกเพศ ช่วงอายุ 8 ปีขึ้นไป  ไม่ใช่แค่คลาสเต้น แต่คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้ร่างกาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และภายในคลาสเรียน Moves ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวให้ผู้เรียนสูง เพื่อที่คุณครูผู้สอนสามารถให้การดูแลผู้เรียน พร้อมทั้งช่วยจัดระเบียบร่างกายได้อย่างทั่วถึง

    ฿17,500.00ราคา
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page